Η φιλοσοφία της εταιρίας αντικατοπτρίζεται στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008.
Η σχετική πιστοποίηση συμμόρφωσης έχει χορηγηθεί από την TÜV.
Ειδικότερα η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί την πρωταρχική και διαρκή προσπάθεια της VIMATEC. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιτήρησης της παραγωγικής διαδικασίας και των ελέγχων του ιδίου εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας καθώς και εξωτερικών εργαστηρίων αναγνωρισμένου κύρους, ελληνικών και γερμανικών.